Struer KommuneStruer - Lydens By
Beskyttelseslinier

Bygge- og beskyttelseslinier jfr. Naturbeskyttelsesloven

Strandbeskyttelseslinien ( §15)

Naturstyrelsen er myndighed. Se Naturstyrelsens informationer om strandbeskyttelseslinjen her.

Sø- og åbeskyttelseslinien (§16)

Sø- og åbeskyttelseslinien er på 150 meter regnet fra søbredden ved normalvandstand og vandløbslinien (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden.

Dette indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.) foretages ændringer i terrænet, beplantning og lignende. Driftsbygninger, som er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, men som ikke kan placeres udenfor linierne, er undtaget fra forbuddet.

Skovbyggelinien (§17)

Skovbyggelinien er på 300 meter regnet fra skovbrynet. Der er tale om forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.). Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet er undtaget fra forbuddet.

Fortidsmindebeskyttelseslinien (§18)

Fortidsminder er gravhøje, dysser, voldsteder, runestene, ruiner, helligkilder m.v. I Struer kommune er der i alt 228 fortidsminder. Indenfor 100 meter omkring fortidsmindet må tilstanden ikke ændres - dvs. der må ikke placeres hegn (bortset fra landbrugshegn), plantes, opstilles bygninger, campingvogne eller lignende.

Kulturstyrelsen fører tilsyn med selve fortidsmindet. Se kulturstyrelsens informationer her.

Kirkebyggelinien (§19)

Indenfor en afstand af 300 meter fra kirker i det åbne land, må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter.
I det tidligere Ringkjøbing Amt er der for at sikre kirkens omgivelser yderligere indgået frivillige aftaler mellem amtet, kommunerne og menighedsrådene om, at sager om byggeri i aftaleområderne skal sendes til høring ved kirkelige myndigheder. Aftaleområderne er opdelt i tre klasser:

  • Aftaleområde I: Det tilstræbes at undgå udvendige ændringer af bygninger, ændring af beplantning og opstilling af master, skure og lignende.
  • Aftaleområde II: det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en højde på 8,5 meter.
  • Aftaleområde III: Det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 12,5 meter.
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00