Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

8 ugers høring om revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem
Teknisk Sekretariat

8 ugers høring om revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har besluttet at sende udkast til revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem ud i 8 ugers offentlig høring.

Resen Bæk vandløbssystem omfatter vandløbene Resen Bæk, Dynd Å, Humlum Bæk, Hedegård Bæk og Dalgård Bæk.

Vandløbsregulativet beskriver og fastsætter bestemmelser om, hvilke rettigheder og pligter lodsejere og vandløbsmyndigheden har i forhold til for eksempel vedligeholdelsen af vandløbene, kontrollen af vandføringsevnen og oprensning af vandløbene.

Vandløbenes vandføringsevne er med dette regulativudkast uændret i forhold til de tidligere regulativer.

De væsentligste ændringer er følgende:

  • Stationeringsretningen er vendt fra modstrøms til medstrøms stationering. Det vil sige at station 0 ligger i toppen af det kommunale vandløb fremover.
  • Vandløbsvedligeholdelsen vil fremover ske efter en teoretisk skikkelse. Derfor kan vandløbet ændre profil, så længe profilet har den samme vandafledningsevne. Det betyder, at kontrollen af, om vandløbets vandføringsevne er overholdt, vil foregå på en anden måde.
  • Grødeskæringsterminerne bevares uændret på nær i Dynd Å, hvor starten på terminen rykkes frem til 1. august for at kunne nå ud inden den våde periode sætter ind.
  • Det vil fremover være muligt at udvælge strækninger til en artsspecifik grødeskæring for at bekæmpe stivstænglet vegetation og fremme de mere sårbare grødearter, der ikke påvirker vandføringen i så høj grad som de stivstænglede.

Det skal bemærkes, at et vandløbsregulativ ikke er en garanti mod oversvømmelser.

I høringsperioden har alle interesserede mulighed for at komme med bemærkninger eller ændringsforslag til regulativudkastet.

Eventuelle bemærkninger skal være Struer Kommune i hænde senest den 6. januar 2020 kl. 15.30.

De skal sendes til teknisk@struer.dk eller til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Læs mere:

Forslag til Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej.
Teknisk Sekretariat

Forslag til Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 26. september 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej i offentlig høring.

 

Formålet med lokalplan nr. 344 er at give mulighed for at indrette en del af områdets eksisterende bygninger til boliger, kollegie, hotel og lignende.  Med lokalplan nr. 344 fastsættes anvendelsen derfor til blandet bolig- og erhvervsområde. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes kontorer i de eksisterende produktionsbygninger, hvorfra det vil være muligt at sælge egne produkter fra en mindre del af virksomheden. 

 

Planen skal i offentlig høring fra den 8. november til den 6. december 2019.

 

Læs mere:

 

Følgebrev

Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej.

 

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 18C, 18b og 16C Hellerød by, Søndbjerg
Teknisk Sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 18C, 18b og 16C Hellerød by, Søndbjerg

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra ejerne af matrikel 18C, 18B og16C, Hellerød by, Søndbjerg om tilladelse til etablering af sandfodring.

 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt har omkring 240 meter til nærmeste Natura 2000-områder.

 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest mandag den 2. december 2019 kl. 23:59. 

 

Læs mere:

Høring af ansøgning om opførelse af badebro ved matrikel 5K, Hellerød by, Søndbjerg.
Teknisk sekretariat

Høring af ansøgning om opførelse af badebro ved matrikel 5K, Hellerød by, Søndbjerg

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af Tambogade 8a, 7790 Hvidbjerg om tilladelse til etablering af badebro placeret foran matriklen.

Etablering af bade- og bådebroer kræver en tilladelse efter bekendtgørelsen om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12/03/2007).

Før sagen behandles, sendes ansøgningen til orientering til ejendommens naboer samt offentliggøres på kommunens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest fredag 22. november 2019 23.59.

 

Læs mere:

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 338 Gartnerlunden
Teknisk sekretariat

Endelig vedtagelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 338 Gartnerlunden

Struer Kommune har den 17. oktober 2019 vedtaget forslaget til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 338 Gartnerlunden, Bremdal endeligt.

 

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af boliger som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen inddeler området i tre delområder, hvor delområde A udlægges til åben-lav bebyggelse og delområde B udlægges til tæt-lav bebyggelse. Delområde C udlægges til rekreativt område. Formålet med tillægget er således at forskyde delområdegrænsen mellem delområde B og C med ca. 15-20 meter mod vest.

Læs mere:

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00