Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Offentliggørelse af kommuneplan
Teknisk Sekretariat

Offentliggørelse af kommuneplan

Struer Byråd har den 17. december 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2020 | Klar til Vækst i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplanen omsætter byrådets visioner i Planstrategi 2019 – Tæt På til konkrete rammer for kommunens fysiske udvikling.

 

Kommuneplanen sikrer blandt andet, at der er plads til, at nye boligområder kan opføres og der fortsat er plads i kommunens erhvervsområder til udvidelse af eksisterende virksomheder og til nye virksomheder, som ønsker at placere sig i Struer Kommune. Der udlægges eksempelvis nye boligområder på havnen i Struer by.

For lokalområderne er der i kommuneplanen fokus på de strategiske tiltag til at understøtte udviklingen for det enkelte lokalområde og for lokalområderne som helhed.

Uden for byerne øges muligheden for mere skov og øget biodiversitet gennem blandt andet udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. 

 

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal arbejde for at realisere planens indhold i udviklingsprojekter og administrative afgørelser.

 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslag til Kommuneplan 2020.

Forslag til Kommuneplan 2020 kan læses her.

 

Miljøvurdering

Struer Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2020 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingen offentliggøres sammen med planforslaget.

Miljøvurderingen kan læses her.

 

Indsigelser og ændringsforslag

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 13. marts 2020.

 

Efter fristen for bemærkninger vil Struer Byråd igen behandle kommuneplanforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i forslaget på baggrund af de indkommende bemærkninger, inden af planen vedtages endeligt.

HØRING AF SPILDEVANDPLAN 2020-2027
Teknisk Sekretariat

HØRING AF SPILDEVANDPLAN 2020-2027

Byrådet i Struer Kommune har på møde den 17. december 2019 besluttet at sende forslag til Spildevandsplan 2020-2027 i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 16. januar 2020 frem til den 12. marts 2020.

 

Høringen foretages så alle får mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslaget til Spildevandsplanen og miljøvurderingen af spildevandsplanen. Bemærkningerne vil indgå i den endelige behandling af sagen.

 

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 12. marts 2020 kl. 23.59. Bemærkninger til planen og miljøvurderingen kan ske via mail på teknisk@struer.dk eller ved fysisk post til:

 

Struer Kommune

Plan og Miljø

Østergade 13

7600 Struer

 

 

LÆS SPILDEVANDSPLAN 2020-2027 OG MILJØVURDERINGEN AF PLANEN

Spildevandsplan 2020-2027

Miljøvurdering af spildevandsplanen

 

 

KORT OM DE NYE TILTAG I PLANEN

  • I denne planperiode skal der spildevandskloakeres i sommerhusområdet ved Bøhl og Oddesund nord
  • I næste planperiode skal der spildevandskloakeres i sommerhusområdet ved Søndbjerg-Serup og Toftum Bjerge den nordlige del
  • Der skal ske neddrosling af regnvand til vandløb, og rensning af overfladevand før udledning via bassin
  • Struer Forsyning Spildevand A/S forsætter arbejdet med kortlægning af lednings-anlæggets tilstand
  • Der laves TV-inspektion og ledningsregistrering, og renovering af anlægget planlægges ud fra en saneringsplan
  • Af investeringsplanen fremgår, at der skal etableres et nyt indløbsbygværk på renseanlægget i Struer i løbet af de første fire år

 

RETSVIRKNING

Når Byrådet har vedtaget spildevandsplanen, vil planen være bindende for både grundejere, spildevandsselskabet og Struer Kommune.

 

Grundejerne har herefter pligt til at kloakere deres ejendom i overensstemmelse de vilkår der er fastsat i spildevandsplanen og tilslutte sig de kloakstik, som spildevandsselskabet fører frem til grænsen af deres ejendom.

Forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp.
Teknisk sekretariat

Forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp

Byrådet har den 26. november 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp samt kommuneplantillæg nr. 17 i offentlig høring.

 

Formålet med lokalplan nr. 348 er at give mulighed for at etablere et boligområde med boliger i tæt/lav og etageboligbebyggelse og liberalt erhverv sammen med skoleinstitution/hal i samme planområde. Med lokalplan nr. 348 fastsættes anvendelsen derfor til blandet bolig- og erhvervsområde samt offentlige formål.

 

Planen skal i offentlig høring fra den 27. november til den 22. januar 2019.

 

Læs mere:

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej
Teknisk Sekretariat

Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 13. december 2019 besluttet at vedtage forslag til Lokalplan 344 Erhvervs og boligområde ved Peter Bangs Vej endeligt.

 

Formålet med lokalplan nr. 344 er at give mulighed for at indrette en del af områdets eksisterende bygninger til boliger, kollegie, hotel og lignende.  Med lokalplan nr. 344 fastsættes anvendelsen derfor til blandet bolig- og erhvervsområde. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes kontorer i de eksisterende produktionsbygninger, hvorfra det vil være muligt at sælge egne produkter fra en mindre del af virksomheden. 

 

Planen offentliggøres den 18. december 2019.

 

Læs mere:

 

 

Delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinje
Teknisk Sekretariat

Delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinje

Med Naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 er der mulighed for at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne. Struer Kommune indsendte i 2018 en ansøgning til Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved fem havne i kommunen blandt andet med et ønske om at forbedre vilkårene for de mindre øers muligheder for udvikling.

 

Den 11. december 2019 modtog Struer Kommune afgørelse fra Kystdirektoratet om hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har truffet følgende afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1:

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Oddesund Havn imødekommes.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Jegindø Havn, Tambohus Havn og Venø Havn imødekommes delvist.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Humlum Havn imødekommes ikke.

 

Afgørelsen kan tilgås her.

Tillæg til Planstrategi 2019
Teknisk Sekretariat

Tillæg til Planstrategi 2019

Struer Byråd vedtog den 26. november 2019 tillæg til Planstrategi 2019. Tillægget fremgår ved nedenstående link eller ved at trykke her.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00