Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Her kan du læse om, hvordan du søger dispensation fra naturbeskyttelsesloven og hvornår du skal gøre det.

Hvis du vil lave et projekt, der kan ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du have dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du gennemfører projektet uden dispensation, er det normalt ulovligt, og kommunen skal sikre, at det bliver gjort lovligt, ofte ved en reetablering for din regning.

§ 3-registreringerne er kun vejledende, og det er de faktiske forhold, der afgør, om et område er omfattet af beskyttelsen eller ej.

Du kan finde § 3-registreringer her

Vær også opmærksom på, at indgreb, der påvirker beskyttet natur indirekte, også kræver dispensation. Det kan f.eks. være indvinding af vand til markvanding, dræning af naturarealer, skyggevirkning fra skovrejsning eller en ændring af markdriften, hvis det medfører øgede sprøjtningsskader eller randeffekter på naturområdet.

Hvis du er i tvivl, om et indgreb kræver dispensation, eller om et område er beskyttede natur, så skriv til teknisk@struer.dk.

 

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at bevare de beskyttede naturtyper som levested for vilde dyr og planter. Struer Kommune har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere til projekter, der vil påvirke et § 3-beskyttet naturareal.

Man kan få dispensation, hvis projektet samlet set vil forbedre den beskyttede natur og ikke skønnes at medføre en større ændring af naturen i området. Man kan også få en dispensation, hvis vi vurderer, at området ud fra naturbeskyttelseshensyn ikke har en særlig interesse. Samtidigt må projektet ikke have en væsentlig samfundsmæssig interesse uden alternativ placering. En  jordbrugs- eller anden økonomisk interesse er derfor ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

For at kommunen kan godkende et projekt, kræver det, at et naturområde påvirkes mindst muligt. Der vil derfor i dispensationen være skrevet en række vilkår, som skal sikre at naturværdierne påvirkes mindst muligt. Det kan bl.a. være vilkår til tidsperiode, krav til køreplader, reetablering af området osv.

Inden kommunen kan tage stilling til, om du kan få dispensation, skal kommunen have alle relevante oplysninger i sagen. Læs mere om hvordan du søger i afsnittet herunder.

Andre projekter kan f.eks. være rydning af træer, etablering af veje/stier, etablering af tekniske anlæg osv. 

Hvis dit projekt ikke passer med ovenstående ansøgningsskemaer eller hvis du er i tvivl, så spørg os mail teknisk@struer.dk eller 96 84 84 01

Senest opdateret 22-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail