Vores klimahandleplan

I Struer Kommune går vi forrest, og vi håber, at andre vil følge med, så vi i fællesskab kan skabe forandringer og udvikling til gavn for både klimaet og for vores samfund. Derfor har vi udformet en klimahandleplan, hvor du kan læse mere om, hvordan vi som kommunen vil handle for at gøre Struer Kommune robust over for klimaforandringer samt hvordan vi vil facilitere og understøtte den grønne omstilling. Opgaven er svær for det er endnu ikke alle steder, vi ved, hvad vi skal gøre. Men selvom opgaven er svær, skal den løses – både for vores egen skyld men også for de kommende generationer. God læselyst!

Introduktion

Klimahandleplanen er en samlet oversigt over de initiativer og indsatser vi i Struer Kommune vil igangsætte i de kommende år. Handleplanen er et redskab til prioritering, overblik og planlægning af vores indsatser for at nå vores mål og delmål om klimarobusthed og klimaneutralitet inden 2050.

STRUER KOMMUNE SKAL VÆRE:

Klimaneutral inden 2050 samt robust og modstandsdygtig over for klimaforandring inden 2050.

Handlingerne er fordelt på 7 indsatsområder, og for hver handling beskrives, hvordan tiltaget finansieres og hvor den skaber merværdi. Handlingerne er kategoriseret inden for en række delmål, som alle understøtter de overordnede klimamål.

Vores indsatsområder

Vores delmål og handlinger er fordelt på 7 indsatsområder. Vi vurderer, at det er inden for disse områder, at vi som kommunen kan igangsætte tiltag for, at kommunen som virksomhed kan reducere sin udledning af drivhusgasser, og understøtte borgerne og virksomhederne i deres engagement og tiltag.

Selve handlingen består af en beskrivelse, samt hvem der har ejerskab for handlingen, merværdier ved handlingen og typen af finansiering.

Vores 5 merværdier

Vores handlinger skal skabe mere værdi i lokalsamfundet end bare grøn omstilling og klimarobusthed. Derfor skal alle handlingerne understøtte vores bosætningsindsats, så det fortsat er attraktivt at blive boende eller flytte til Struer Kommune. Vi har valgt 5 merværdier, som hver især kan noget forskelligt, men som alle understøtter kommunens overordnede mål om attraktiv bosætning. De fem merværdier, som vi arbejder med i Struer Kommune, er; Natur, Friluftsliv, Fællesskab, Sundhed og Erhverv.

 • 1. Natur

  Natur som merværdi indgår i de handlinger, som bidrager til øget biodiversitet, beskyttelse af naturens rekreative områder og flere områder med skov.

 • 2. Friluftsliv

  Friluftsliv som merværdi indgår i de handlinger, som bidrager til flere og nye aktiviteter og til flere offentlige og rekreative områder.

 • 3. Fællesskab

  Fællesskab som merværdi indgår i de handlinger, som kræver at flere går sammen for at gennemføre et projekt, eller hvor handlingen i sig selv bringer folk sammen.

 • 4. Sundhed

  Sundhed som merværdi indgår i handlinger, som forbedrer mulighederne for at styrke den fysiske og mentale sundhed, og som bidrager til borgernes kompetencer til selv at bestemme over egen trivsel.

 • 5. Erhverv

  Erhverv som merværdi indgår i handlinger, som understøtter virksomhederne i grøn omstilling, giver mulighed for at tiltrække nye virksomheder og skaber flere arbejdspladser samt styrker virksomhedernes kompetencer.

Finansiereringskilder

Klimatiltag har mange interessenter og aktører. Derfor kan finansieringen af tiltag komme fra forskellige steder. Tiltagene kan også være omkostningsfulde, hvorfor der kan være behov for, at udgifterne dækkes af flere finansieringskilder.

Vi har vurderet, hvordan vi kan forvente, at hver enkelt handling bliver finansieret på baggrund af de følgende 6 finansieringskilder, som vi har identificeret:

 • Budgetforhandlinger
 • Driftsramme
 • Privat investering
 • Fonde
 • Offentlige tilskudspuljer
 • Anden investering

Handlingskatalog

Som tidligere nævnt er der 7 indsatsområder, som kommunens klimahandleplan fokuserer på. Her har vi under hvert indsatsområde således defineret de forskellige delmål og handlinger, vi ønsker at opnå med klimaplanen.

De 7 indsatsområder er:

 1. Klimatilpasning
 2. Landbrug og arealanvendelse
 3. Affald, spildevand og industrielle processer
 4. Transport
 5. Energi
 6. Kommunen som virksomhed
 7. Klimabevidsthed og adfærd

Det har ført til vores handlingskatalog, hvor hver indsats er uddybet på baggrund af mål, beskrivelse, handling, ejerskab, merværdier, finansiering og årstal.

Du kan se hele handlingskataloget her