Konkrete VE-projekter

Her kan du læse om de 3 projekter, byrådet har besluttet at igangsætte planlægning for, og se det materiale der ligger til grund for den politiske beslutning:

Den 29. august 2023 besluttede byrådet at igangsætte planlægningen for 2 solcelleanlæg.

Den 19. marts 2024 besluttede byrådet at igangsætte planlægningen for den del af Klimapark Nordvestjylland, der ønskes placeret i Struer Kommune.

Du vil herunder kunne læse om hvert af de 3 projekter og se det materiale der ligger til grund for beslutningen om igangsætning af planlægning.

Solceller ved Holmevej

Projektet omfatter etablering af solcelleområde på ca. 70 ha. ved Holmevej, lige syd for Vilhelmsborgvej.

Projektet har holdt informations- og dialogmøde i Linde, hvor der blev lagt op til fremtidigt samarbejde med den lokale borgerforening. Lokal forankring ønskes drøftet i forbindelse med en eventuel debatfase. Der er mulighed for lokalt medejerskab til de nærmeste naboer, og en grøn fond til støtte for aktiviteter i lokalområdet.
Der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring solcelleparken og natur mellem solpanelerne. Forhold for truede arter vil kunne forbedres og der vil potentielt kunne gives adgang for vildtet og mennesker til at færdes igennem projektområdet samt forbedring af fysiske forhold i vandløb.
Solcelleparken forventes af forsikringsmæssige årsager indhegnet med trådhegn i mindst 1,7 meters højde, som evt. kan hæves op til 20 cm over jorden for at tillade passage af småvildt. Projektet er åbent for at undlade hegning, hvis der findes en acceptable løsning ift. sikkerhed og forsikring.

Du kan se projektmaterialet her

Solceller ved Sønder Hjerm

Projektet omfatter etablering af et solcelleområde på ca. 85 ha ved Skarbyvej, lige øst for jernbanen.

Solceller ved Sønder Hjerm

Projektet har holdt nabomøder samt informationsmøde for ca. 250 deltagere.

Naboerne er inviteret til at komme med forslag til projektets udformning, naturindsats og rekreative tiltag.
Projektet arbejder på at finde kompensationsløsninger for naboer inden for 200 m. 40 % af energiparken udbydes som andele til borgerne i Holstebro og Struer kommuner med fortegningsret for borgere inden for en rimelig afstand. Projektet forventer, at ejerskabsstrukturen bliver et partnerskab bestående af offentlige forsyningsvirksomheder, en privat investor og borgere i Struer og Holstebro kommuner.

Pr. 12. juni 2023 er knap 1.000 borgere noteret som potentielle investorer af projektet.
Projektet vil oprette en GRØN PULJE+ målrettet nærområdet for at gøre området til et bedre sted at bo som supplement til den lovpligtige grønne pulje.
Projektet er i dialog med DN og ønsker også dialog med lokalområdet om at skabe mere natur, f.eks. omkring vandløbet, som går tværs igennem projektarealet. Projektet oplyser, at der i øvrigt kan overvejes etablering af vådområde langs vandløbet til tilbageholdelse af næringsstoffer, forbedring af vandløbskvaliteten og forsinkelse, så den hydrauliske belastning af vandløbene mindske, etablering af planter som tiltrækker flere insekter, insekthoteller, padde-vandhuller, evt. afgræsning for at fremme biodiversiteten samt beskyttelse af drikkevand til borgerne i Struer og Holstebro kommuner.

Du kan se projektmaterialet her

Klimapark Nordvestjylland

Ansøgerne bag de to VE-projekter, Projekt 2 - Sivekær og Projekt 12 - Donskjær, har anmodet Struer Kommune om at igangsætte planlægning for projekt Klimapark Nordvestjylland, hvor de to projekter nu er integreret.

I Struer Kommune ønskes opstillet 3-5 vindmøller à 6-7 megawatt (MW) inden for det areal, der er markeret med grønt på side 42 i filen Klimapark nordvestjylland. Den nøjagtige placering af vindmøllerne er ikke fastlagt endnu. Det er fortsat ikke afklaret, om solcellerne ønskes placeret i Struer, Lemvig og/eller Holstebro kommune – se nedenfor.

Projektforslaget for Klimapark Nordvestjylland strækker sig ind i Lemvig og Holstebro kommuner og består af vindmøller og solceller, der skal levere strøm til et kommende power-to-X-anlæg (PtX-anlæg) i Idomlund i Holstebro Kommune. Der er aftalt et samarbejde om planlægningen med de to andre kommuner.

I den samlede Klimapark Nordvestjylland arbejdes der med to alternative opstillingsmønstre med i alt 14–18 vindmøller: enten én række vindmøller på op til 220 meter totalhøjde eller to rækker med vindmøller på op til 180 meter i totalhøjde.

Der ønskes et bruttoareal med solceller på op til ca. 450 ha. Bruttoarealet inkluderer afskærmende beplantning, udvendige spredningskorridorer, vejarealer m.v. Højden på solpanelerne er oplyst til at være op til 4,5 meter over terræn. Der opsættes ikke tekniske hegn omkring solcellerne, og de afskærmende beplantningsbælter vil tilgodese vildtets frie passage.

Ud over vindmøller og solceller etableres tilhørende tekniske anlæg i form af teknikhuse, transformerstation, lynafledere og kabeltracéer samt overvågningsudstyr med master og kameraer mv. Disse vil have større højde end solpanelerne.

Den forventede, samlede, installerede kapacitet er 100 MW fra vindmøllerne og ca. 270 MW fra solcellerne

Du kan læse projektbeskrivelsen for Klimapark Nordvestjylland med bilag her.