Struer KommuneStruer - Lydens By
IGU Uddannelse

Implementering af IGU forløb i Struer Kommune

Et  forløb med fokus på  sprog, arbejdsmarkeds -og  kulturforståelse.

Struer Kommune ønsker at give motiverede flygtninge en mulighed for en god start på det danske arbejdsmarked.
At kunne sproget er én forudsætning for at skabe sig en plads på det danske arbejdsmarked. Forståelse for det danske arbejdsmarkedssystem er en anden og indblik i dansk kultur er en tredje vigtig faktor.
Struer Kommune ønsker at bidrage til en hurtig integration og mulighed for en indgang til det danske arbejdsmarked ved at tilbyde 8 - 10 flygtninge et IGU forløb med fokus på sprog, arbejdsmarkeds-og kulturforståelse.


Hvad  er IGU

IGU er et 2-årigt forløb med det formål at give eleverne sproglige-og faglige kvalifikationer og almene samfundskundskab.
Integrationsgrunduddannelsen varer to år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning og tilrettelægges som fuld tid. Skoleundervisning og praktik kan tilsammen ikke udgøre over 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet.

Praktikdelen på virksomheden skal give udlændingen viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Målet er, at udlændingen får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skoleundervisningen skal give udlændingen sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat selvforsørgelse og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

En IGU elev arbejder i hele IGU-forløbet under andres ansvar. IGU eleven kan ikke alene være ansvarlig for opgaver. Kontaktpersonen vurderer i forløbet hvornår en IGU elev er klar til at tage medansvar i de konkrete arbejdsopgaver.


Hvad kan en  IGU elev  forvente

Efter en velafsluttet praktik vil den motiverede IGU elev kunne forvente følgende:

 • 2 års ansættelse i lønnet forløb med mulighed for at optjene dagpengeret samt optjene retten til feriepenge.
 • Kendskab til dansk kultur og arbejdsmarkedsforståelse.
 • Mulighed for ekstra danskundervisning ved siden af IGU.
 • Opkvalificering til ordinær ansættelse indenfor diverse fagområder.
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.
 • Et individuelt tilrettelagt forløb.

IGU er ikke en garanti for uddannelse eller ansættelse efterfølgende. Et IGU forløb kan afbrydes af både elev og Struer Kommune efter aftale.


Afklaringspraktik i op til 13 uger

Et rekrutteringsforløb sker ved at Jobcenteret udvælger en eller flere kandidater til en praktik. De enkelte praktiksteder udvælger 1-2 kontaktpersoner pr. praktikant, som kan støtte praktikanten og hinanden.

Jobcentret tilbyder støtte bl.a. fra jobcenterets mentorer til praktiksted og kontaktpersoner. Der er mulighed for at få tolkebistand under både praktikken og IGU forløbet.

Praktikken afsluttes med indgåelse af en IGU-aftale. Dette sker i samarbejde med virksomhedskonsulenten jobcenterets kontaktpersoner/ mentorer og praktikstedets kontaktpersoner. Jobcenter står for planlægning af møderne.

Forud for en IGU-aftale vil der bl.a. bliver lagt vægt på praktikperiodens forløb:

 • Fremmøde og stabilitet
 • Interesse og engagement
 • Proaktivitet – udvise evne til at opsøge kollegaer, nye arbejdsopgaver, og eks spørge om hjælp.
 • Læringspotentiale – evnen til at omsætte læring til handling
 • Evnen til at lære sprog samt tale med personale og beboerne, eks. ”sige til”, når noget ikke er forstået og undersøge hvad noget betyder.


Beskrivelse af kontaktpersonens opgaver

Kontaktpersonen er en erfaren medarbejder, som har lyst og evner for at motivere og integrere eleven i arbejdsfællesskabet. Kontaktpersonen er imødekommende over for den ny og har lyst og energi til at moti- vere, støtte, instruere mv.

Kontaktpersonen planlægger en god start for eleven, herunder positiv modtagelse, præsentation af ar- bejdspladsen, introduktion til såvel kolleger, som opgaver, orientering om praktiske forhold (påklædning, sikkerhedsforanstaltninger, arbejdstider, pauser, løn, forhold vedr. sygdom m.m.).

Kontaktpersonener er arbejdspladsens kulturbærer og rollemodel, som skal indføre eleven i virksomhedens kultur, omgangstone, skrevne og uskrevne regler.

Kontaktpersonen er den ”livline”, eleven trygt henvender sig til ved behov i gennem hele forløbet.
 

Ansvarsfordelingen for IGU elevernes forløb

Jobcentret er ansvarlig for rekruttering. Jobcentret bidrager med tolkebistand og evt. mentorstøtte under praktikforløbet.

Kommunernes forskellige afdelinger stiller virksomhedspraktikpladser til rådighed og de daglige kontakt- personer.

Kontaktpersonerne varetager sammen med kollegaer den daglige sparring og oplæring.

Jobcentret afholder informationsmøder for kontaktpersoner og bidrager til støtte af kontaktpersoner i for- hold til denne nye målgruppe.

I det omfang det er nødvendigt vil der blive stillet tolk til rådighed både under praktik og IGU-forløbet.

I forhold til registrering af IGU-eleverne skal de oprettes som enhver anden ny medarbejder og under- skrive de samme aftaler.

Der er ligeledes mulighed for at indhente div. attester. Disse kan dog ikke dateres længere tilbage, end til borgerens indrejsedato.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00