Integration og flygtninge

Flygtninge, familiesammenførte og personer med humanitær opholdstilladelse kan få hjælp af Struer Kommune.

Er du flygtning vil Struer Kommune hjælpe dig til at blive integreret bedst muligt på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet inden for de første tre år, så du bliver i stand til at klare dig selv og forsørge din familie.

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hvis du har boet lovligt her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år og opfylder beskæftigelseskravet, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

Har du boet i riget i kortere tid, kan du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp og uddannelseshjælp:

Når din opholdstid i forhold til hjælpen skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår (fra 1. januar til 31. december) i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles med ophold i riget. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Hvis du har været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Ud over kravet om ophold i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år er der også krav om beskæftigelse svarende til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år som betingelse for, at du har ret til kontant- eller uddannelseshjælp.

Du skal opfylde beskæftigelseskravet, hvis du modtag selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse pr. 1. januar 2019, eller hvis du har ansøgt om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik fra og med denne dato.

Du er som udgangspunkt omfattet af beskæftigelseskravet på 2 år og 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 10 år for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis:

  1. du som udlænding er blevet folkeregistreret på baggrund af indrejse fra udlandet med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere, og ikke tidligere har været folkeregistreret her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland)
  2. du som udlænding eller dansk statsborger har haft et udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder og (gen)indrejser til riget den 1. januar 2008 eller senere – og har haft folkeregisteradresse her i riget med virkning før 1. januar 2008 – og (gen)ansøger om uddannelses- eller kontanthjælp den 1. januar 2019 eller senere

Opholdskravet og beskæftigelseskravet skal som udgangspunkt ikke opfyldes, hvis du modtog uddannelses- eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2019.

Du er dog omfattet af opholds- og beskæftigelseskravet, hvis udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp til dig har været ophørt i 2 hele sammenhængende kalendermåneder eller derover efter 1. januar 2019 og du igen ansøger om hjælp. I så fald skal du opfylde det forlængede opholdskrav på sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år samt det nye beskæftigelseskrav.

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år og beskæftigelseskravet, gælder ikke, hvis du er EU/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

Er du dansk statsborger og har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder, herunder at der i forhold til opholdskravet også lægges vægt på den tilknytning, du har til Danmark. Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 13.105 kr. pr. måned før skat (2024).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 9.170 kr. pr. måned før skat (2024).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.553 kr. pr. måned før skat (2024).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.823 kr. pr. måned før skat (2024). 

Danskbonus

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på 6 måneder, udgør den 1.705 kr. pr. måned før skat (2024).

Hvis du er selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelsesmodtager, kan du efter ansøgning få ret til en danskbonus i op til 6 måneder.

Danskbonus beregnes fra ansøgningstidspunkt, men udbetales hver måned sammen med selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelsen.

Retten til danskbonus udløber 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Du kan ansøge om danskbonus, hvis du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve.

Hvis du tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus, kan du ikke modtage danskbonus igen.

Ordningen med danskbonus til personer, der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, ophørte pr. 9. juni 2021.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse gives ofte i forbindelse med det selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte. 

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et 2-årigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for erhvervsgrunduddannelsen under forberedende grunduddannelse.

Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en igu, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Indhold fra borger.dk

Arbejde i Danmark

Først og fremmest skal du have ret til at bo og arbejde i Danmark.

  • hvis du er nordisk statsborger, kan du frit bo og arbejde i Danmark
  • hvis du er EU/EØS-statsborger, skal du have et EU-opholdsdokument, som beviser, at du har ret til at bo og arbejde i Danmark.
  • hvis du er statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal du have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne bo og arbejde i Danmark.

Uanset hvilket statsborgerskab, du har, skal du gå til din kommunes borgerservice og få et cpr-nummer og et sundhedskort. Husk at bestille tid.

Læs mere om nordiske statsborgere

Læs mere om EU/EØS-statsborgere

Læs mere om statsborgere fra et land uden for EU/EØS

Hvis du som udlænding arbejder i Danmark, har du som udgangspunkt de samme arbejdsvilkår som danske statsborgere – uanset, om du arbejder i den private eller den offentlige sektor. Du arbejder altså under de samme vilkår med hensyn til løn, ferie, afskedigelse, arbejdsløshed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdsvilkår og rettigheder på workindenmark.dk

Her er nogle links, som kan være relevante under jobsøgning i Danmark.

Jobnet.dk

Jobnet.dk er Danmarks største jobportal, og portalen er de danske jobcentres tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

Workindenmark

Web-portalen workindenmark.dk tilbyder vejledning om international rekruttering for både arbejdsgivere og udenlandske jobsøgere samt en job- og cv-bank, der er skræddersyet til international rekruttering.

På portalen kan du få viden om arbejds- og levevilkårene, fx skatteforhold og boligsituationen i Danmark.

I job-banken kan du finde ledige jobs, og i cv-banken kan du lægge dit cv ind. Hjemmesiden findes på dansk, engelsk, tysk og polsk.

EURES

EURES (European Employment Service) er et fælles-europæisk jobformidlingssystem.

Øresundsregionen

Jobcentrene på Sjælland og Bornholm samarbejder med arbejdsformidlingen i Skåne om at bidrage til udviklingen af et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. På Jobnet.dk kan man finde stillinger i hele Øresundsregionen. Oresunddirekt.com tilbyder desuden vejledning om at arbejde i Danmark på svensk og engelsk.

Grænselandet

Oplysninger om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold på tværs af den dansk-tyske grænse kan du finde på Eures-kompas.eu.

Hvis du overvejer at starte egen virksomhed i Danmark eller udvide din eksisterende virksomhed med en filial i Danmark, kan du finde nyttige oplysninger på Investindk.com

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, har du pligt til at betale skat efter danske regler. For at kunne betale skat, skal du have et cpr-nummer og et skattekort.

Læs mere om skattereglerne hos workindenmark.dk

Hvis du som nordisk statsborger arbejder eller opholder dig i Danmark i en periode, forpligter du dig også til at betale skat efter danske regler. Du kan dog fortsat råde over en bolig og være forpligtet til at betale skat i det land, hvor du bor eller er flyttet fra.

Hvis du er fuldt skattepligtig i 2 lande, vil du som udgangspunkt skulle betale skat i begge lande af samme indkomst og formue. I disse tilfælde er det vigtigt at få klarlagt, i hvilket land du har skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i den nordiske skatteaftale, så du undgår at blive dobbeltbeskattet.

Du kan læse mere om skattepligt og dobbeltbeskatning på Nordisk eTax:

Hvis du har gjort en uddannelse færdig i udlandet og ønsker at søge arbejde i Danmark på baggrund af uddannelsen, kan du få den vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vurderingen kan bruges til at dokumentere dine kvalifikationer over for en arbejdsgiver.

Der findes ca. 130 lovregulerede erhverv i Danmark – fx læge, folkeskolelærer, advokat og brandmand. Hvis du ønsker at søge job inden for et af de lovregulerede erhverv, er det nødvendigt at få dit udenlandske eksamensbevis godkendt, da du skal kunne opfylde en række specifikke krav.

Bemærk, at der findes særlige regler for EU/EØS-borgere.

Du kan klage over afgørelsen på en ansøgning om opholdstilladelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du kan klage over afgørelsen på en ansøgning om EU/EØS-opholdsbevis til Udlændingestyrelsen.

Du kan ikke klage over de vurderinger, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen træffer, men styrelsen skal tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx har nye oplysninger om din udenlandske uddannelse.

Hvis du ønsker at klage over et afslag om optagelse på en uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesstedet.

Hvis du er uenig i en afgørelse om merit for din udenlandske uddannelse, kan du klage til Kvalifikationsnævnet via uddannelsesstedet.

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'.

Betingelserne for udstedelse af registreringsbevis følger af EU-opholdsbekendtgørelsen:

Du kan læse mere om skatteregler i Dobbeltbeskatningsaftalen, en overenskomst indgået mellem de nordiske lande:

Du kan se de gældende love og regler om godkendelse af udenlandske eksamensbeviser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Indhold fra borger.dk
Kontakt

Jobcenter

T: 96 84 83 83

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)