Kørselsordninger

Har du brug for hjælp til at komme til læge/speciallæge, sygehus, genoptræning mm.

Hvis du har brug for hjælp til at blive kørt til og fra sygehuset eller hospitalet (undersøgelse og behandling), kan du få hjælp til dette hos Kørselskontoret i Region Midtjylland:

Læs mere om dine kørselsmuligheder hos Region Midtjylland her

 

Individuel handicapkørsel, er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler eller kørestol, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Kommunen foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

For yderligere information og ansøgning

Læs om muligheden for flextur på Midttrafiks hjemmeside

Kørsel til genoptræning

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra dit genoptræningssted. Der kan visiteres til gratis kørsel, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere dig til træning og ikke kan bruge offentlig transport.

(det gælder både for genoptræning i kommunen og hvis man skal have genoptræning på sygehus)


Kørsel til vedligeholdende træning:

Hvis du ikke kan anvende offentlig transport eller selv transportere dig til Sundhedscentrets vedligeholdstræning, kan du via den trænende fysioterapeut ansøge om kørselstilskud. Der er brugerbetaling til denne kørsel


Ved spørgsmål kan Sundhedscentret kontaktes på telefon 20677804

I forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder (herunder også afprøvning) kan du få befordringsgodtgørelse, jævnfør hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24 , når den samlede transportudgift overstiger kr. 60,00 (kr. 25,00 for pensionister).

Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager, hvis dette er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Benytter du frit leverandørvalg, ydes befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor vi efter sædvanlig praksis ville have udleveret hjælpemidlet eller forbrugsgodet. 

For bevilling kontakt Visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler og boliger på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00 på 96848420.

 

Kørsel til egen praktiserende læge
Terndrup Taxa og Turistkørsel telefon 51 22 56 25

Kørsel til speciallæge
Borgerservice telefon 96 84 84 93

Kørsel til sygehus
Kørselskontoret Holstebro telefon 70 23 62 48

Handicapkørsel
Sundhed og Omsorg telefon 96 84 84 20

Flextur
Læs om muligheden for flextur på Midttrafiks hjemmeside

Kørsel til genoptræning
Sundhedscentret telefon 20 67 78 04

Kørsel i henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen §24
Visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler og boliger på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00 på 96 84 84 20

Senest opdateret 05-06-2024