Struer Kommune

Pasning af døende i eget hjem

Pasning af døende i eget hjem

Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag). Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.

Plejevederlaget bevilges af den kommune, hvor plejen skal foregå. Ønsker du at søge om plejevederlag, skal du lave ansøgningen sammen med plejemodtageren. Sammen med ansøgningen skal du aflevere en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at du har fået bevilget orlov med eller uden løn samt kopi af lønsedler for de sidste 13 uger.

Ansøg om plejevederlag her


Det er betingelse for at modtage plejevederlag:

 • at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs (terminalerklæring)
 • at plejen ydes i eget eller pårørende hjem
 • at den, der ønsker at udøve plejen, har fået bevilget orlov fra arbejdspladsen
 • at den syge er indforstået med plejeforholdet 
 • at ansøgeren deltager i omsorg, lettere plejeopgaver, ernæring og psykisk støtte og at ansøgeren står for daglige opgaver som indkøb, tøjvask, rengøring og oprydning.
 • at den, der ønsker at udøve plejen, har fået bevilget orlov fra arbejdspladsen.

 Beregning af plejevederlag:

 • Plejevederlag udgør 1,5 gange dagpengebeløb og kan ikke overstige den indtægt, man har i forvejen
 • Vær opmærksom på, at plejevederlaget er skattepligtigt, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Der beregnes ikke feriepenge af betalingen, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.
 • Plejevederlaget kan udbetales til arbejdsgivere, der yder fuld løn til lønmodtageren
 • Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
 • Retten til plejevederlag i forbindelse med plejeorlov, holder når plejeforholdet slutter. Bliver den syge indlagt på sygehus/aflastning i en kortere periode, falder plejevederlaget ikke væk.
 • Personer, der ikke er berettiget til plejevederlag, kan få udbetalt et basisbeløb efter Servicelovens §120 stk. 2.
Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)