Struer Kommune

Selvbetjening klagebehandling

Selvbetjening til klagebehandling

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglig behandling, du har fået i sundhedsvæsenet, herunder Struer Kommune.
Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling, du har fået i sundhedsvæsenet. 

Sundhedsfaglig behandling er fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, som du har samtykket til.

Du skal sende din klage digitalt.

Brud på patientrettigheder

Du skal bruge klageskemaet til patientrettighedsklager, hvis din klage handler om en afgørelse om patientrettigheder. Det kan være en afgørelse fra fx kommunen eller regionen/sygehuset og handle om fx befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg eller aktindsigt i patientjournalen.

Du kan du læse mere her:

Du skal sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, når du klager over sundhedsfaglig behandling, fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, du har samtykket til 

 Klik på "Start" i øverste højre hjørne på denne side for at starte din klage

Du skal have en fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden myndig person. Du skal have fuldmagten klar, når du udfylder klageskemaet, da fuldmagten skal tilføjes klageskemaet. Du kan bruge fuldmagtsblanketten fra styrelsen, hvis du ikke har en fuldmagt.

Du kan læse mere om en klagesag i Styrelsen for Patientklager på styrelsens hjemmeside. Her finder du også en fuldmagtsblanket.

Fritagelse fra det digitale klageskema

Du kan i særlige tilfælde være fritaget fra at skulle bruge det digitale klageskema, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer, har sproglige vanskeligheder eller er indsat i fængsel eller tvangsindlagt.

Du er også fritaget fra det digitale klageskema, hvis du er fritaget fra digital post. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt 5 år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Klagefristen er dog kun 2 år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Styrelsen for Patientklager har normalt ikke brug for mere dokumentation fra dig. Du får mulighed for at tilføje dokumenter i klageskemaet.

Når styrelsen opstarter din klagesag, indhenter styrelsen selv de dele af patientjournalen, som er nødvendig for at behandle din klage. Som hovedregel indhenter styrelsen kun journal for netop den behandling m.m., du klager over.

Du kan både klage over flere behandlingssteder eller sundhedspersoner i samme klageskema ved at tilføje flere behandlingssteder.

Du skal udfylde 2 forskellige skemaer, hvis du både vil klage over sundhedsfaglig behandling og brud på en patientrettighed, Det er fx hvis du klager over en behandling og samtidig klager over, at du fik afslag på aktindsigt i din patientjournal.

Du får mulighed for at vælge det andet skema, når du har udfyldt og indsendt det første klageskema. Det er uden betydning, hvilket skema du starter med at udfylde.

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vurderer om det forhold, du klager over, lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet.

En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager kan resultere i:

 • ikke-kritik af behandlingsstedet
 • kritik af behandlingsstedet.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

En afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan resultere i:

 • ikke-kritik af sundhedspersonen
 • kritik af sundhedspersonen
 • alvorlig kritik (indskærpelse) af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse
 • offentliggørelse af afgørelsen på styrelsens hjemmeside og sundhed.dk, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik, får kritik for et kosmetisk indgreb eller har fået kritik 3 gange inden for 5 år.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

Klagesag

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Erstatningssag

Du kan søge erstatning. hvis du mener, at du har fået en skade som følge af en behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af bivirkninger til medicin. Du skal anmelde krav om erstatning til Patienterstatningen.

Du har også mulighed for at klage over en erstatningsafgørelse fra Patienterstatningen. Du skal sende sådan en klage til Ankenævnet for Patienterstatning. Styrelsen for Patientklager er sekretariat for ankenævnet.

Både erstatningssag og klagesag

Du kan vælge at indsende en klagesag og en erstatningssag på samme tid. Det er forskellige myndigheder, der behandler sagerne. Sagerne bliver derfor behandlet helt uafhængigt af hinanden.

Det gælder også i tilfælde, hvor du har anket din erstatningssag til Ankenævnet for Patienterstatningen. Oplysningerne i en klagesag bliver ikke givet videre i erstatningsankesagen (eller omvendt), selvom begge sager bliver sekretariatsbehandlet i Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om, hvordan du anmelder et erstatningskrav eller anker en afgørelse.

Tekniske spørgsmål til selvbetjening

Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til:

 • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet.
 • hvor du finder information på borger.dk.

Faglige spørgsmål

Du kan kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen, hvis du har spørgsmål til om at klage og ikke kan finde svar her på borger.dk.

Styrelsens telefoner er åbne: hverdage kl. 10-14.

 • mandag, onsdag og fredag kl. 10-14
 • tirsdag kl. 08-14
 • torsdag kl. 12-18

Patientvejlederen i din region kan også hjælpe dig, fx med at skrive din klage.

Læs om patientvejledere og find kontaktoplysninger:

Indhold fra borger.dk
Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)