Landsbyfornyelsespuljen

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag: 

 • Områdefornyelse 
 • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv. 
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger 
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger. 
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
   

Følgende kriterier opstilles for projekter, hvor der søges om støtte til istandsættelse eller nedrivning: 

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i lokalsamfundene eller være synlig fra offentlig befærdet vej. 
 • Bygningen, som ønskes nedrives, skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne 
 • Nedrivningen skal være betinges af bygningens fysiske dårlige tilstand 
 • Ejendommen skal være beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land 
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver 
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet tilsagn om støtte 
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker 
Luk alle
Åben alle
 • Håndværkerudgifter 
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand 
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand 
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser 
 • Udgifter til før registrering 
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan 
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering) 

Ansøg om midler til at nedrive bolig

Ansøg om midler til at nedrive erhvervsejendom

Ansøg om midler til at fjerne skrot og affald

 

Ansøgninger om andre projekter sendes sammen med en fyldestgørende projektbeskrivelse til teknisk@struer.dk