Hjemmepleje

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig.

Når du har fået tildelt praktisk hjælp og/eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en privat leverandør.

I Struer Kommune har visiteret praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje været i offentlig udbud, og der er indgået kontrakt med Privathjælpen og KÆR.dk.

Der er dermed frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør.

Privathjælpen og KÆR.dk kan godkendes til levering af følgende ydelser:

 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp

Kontrakten er gældende i perioden fra 1.oktober 2020 til 31. september 2026.

Hjemmeplejen hos Struer Kommune

Bliver du visiteret til pleje og praktisk hjælp i dit hjem, står vi klar til at træde til.

Vi arbejder efter Struer Kommunes kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp, og stræber efter altid at leve op til kommunens kerneværdier: Nærhed, Gennemsigtighed, Ordentlighed, Tolerance og Fleksibilitet.

Hjemmeplejen består af en flok engagerede social- og sundhedshjælpere og assistenter, som leverer hjælpen døgnet rundt, - alle årets dage. Vores koordinatorer planlægger hjælpen, og det er dem du oftest får i telefonen når du ringer.

Vi har en udviklingssygeplejerske ansat, som sammen med lederen sikrer at vi leverer hjemmepleje og uddelegerede sygeplejeopgaver af høj kvalitet og hele tiden følger med udviklingen.

Et godt samarbejde og en åben dialog med dig og dine nærmeste, er vigtig for os, da vi er til for borgerne i Struer Kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hjemmepleje hos private udbydere

KÆR.dk

Privathjæpen

Madservice har til formål at hjælpe borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad.

Du kan vælge mellem en kommunal leverandør og to private leverandører:

Frost- og kølemad bliver leveret i ugepakker. Varmt mad bliver leveret daglig. 

Du kan blive visiteret til ordningen ved at henvende dig til Sundhed og omsorg. Vi vurderer sammen med dig, om du har behov for at få leveret mad.

Der er mulighed for at få kost med ændret konsistens og lægeordinerede diæter efter nærmere aftale.

Maden bliver leveret, der hvor du bor.

Struer Kommune betaler for leveringen af bevilget mad.

Hjemmeplejer ringer på døren

Vil du klage?

Struer Kommune vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Hver eneste dag er der mange borgere, som modtager pleje og behandling i kommunen. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade borgeren.

Klag over sundhedsfaglig behandling

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling, du har fået i sundhedsvæsenet. Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Sundhedsfaglig behandling er fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, som du har samtykket til.

Hvis din klage handler om en afgørelse om patientrettigheder, som du har fået fra fx. kommunen eller regionen/sygehuset – fx om befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg eller aktindsigt i patientjournalen – skal du sende din klage ved at bruge klageskemaet om brud på patientrettigheder.

Du kan du læse mere her:

Sådan klager du over sundhedsfaglig behandling

Du skal sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, når du klager over sundhedsfaglig behandling, fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, du har samtykket til 

Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Klager du på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt klar fra den person, dvs. et dokument du tilføjer i klageskemaet. Har du ikke en fuldmagt, kan du bruge blanketten fra styrelsen.

Du kan læse mere om en klagesag i Styrelsen for Patientklager på styrelsens hjemmeside. Her finder du også en fuldmagtsblanket.

Fritagelse fra det digitale klageskema

Du kan i særlige tilfælde være fritaget fra at skulle bruge det digitale klageskema, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer, har sproglige vanskeligheder eller er indsat i fængsel eller tvangsindlagt. Er du fritaget fra digital post er du også fritaget fra det digitale klageskema. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

Hvad er fristen for at klage?

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt fem år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Dog afkortes klagefristen til kun to år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Hvad skal jeg sende med som dokumentation, når jeg klager?

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Styrelsen for Patientklager har normalt ikke brug for mere dokumentation fra dig. Du får mulighed for at tilføje dokumenter i klageskemaet.

Når styrelsen opstarter din klagesag, indhenter styrelsen selv de dele af patientjournalen, som er nødvendig for at behandle din klage. Som hovedregel indhenter styrelsen kun journal for netop den behandling m.m., du klager over.

Kan jeg klage over flere forhold i samme klageskema?

Du kan både klage over flere behandlingssteder eller sundhedspersoner i samme klageskema ved at tilføje flere behandlingssteder.

Hvis du både vil klage over sundhedsfaglig behandling og brud på en patientrettighed, skal du dog udfylde to forskellige skemaer. Det er fx hvis du klager over en behandling og samtidig klager over, at du fik afslag på aktindsigt i din patientjournal. Når du har udfyldt og indsendt det ene klageskema, får du mulighed for at vælge det andet skema. Det er uden betydning, hvilket skema du starter med at udfylde.

Hvad kan resultatet blive af min klage?

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vurderer om det forhold, du klager over, lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet.

En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager kan resultere i:
 • ikke-kritik af behandlingsstedet
 • kritik af behandlingsstedet.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

En afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan resultere i:
 • ikke-kritik af sundhedspersonen
 • kritik af sundhedspersonen
 • alvorlig kritik (indskærpelse) af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse
 • offentliggørelse af afgørelsen på styrelsens hjemmeside og Sundhed.dk, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik eller gentagne gange er blevet kritiseret af disciplinærnævnet.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

Hvad er forskellen på en klagesag og en erstatningssag?

Klagesag

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Erstatningssag

Hvis du mener, at du har fået en skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af bivirkninger til medicin, kan du søge erstatning. Krav om erstatning skal du anmelde til Patienterstatningen. Hvis du vil anke en erstatningsafgørelse fra Patientforeningen, skal du sende klagen til Ankenævnet for Patienterstatning. Styrelsen for Patientklager er sekretariat for ankenævnet.

Både erstatningssag og klagesag

Hvis du både har en erstatningssag og en klagesag, vil sagerne blive behandlet helt uafhængigt af hinanden. Det gælder også i tilfælde, hvor du har anket din erstatningssag til Ankenævnet for Patienterstatningen. Oplysningerne i en klagesag bliver ikke givet videre i erstatningsankesagen (eller omvendt), selvom begge sager bliver sekretariatsbehandlet i Styrelsen for Patientklager. 

Læs mere om, hvordan du anmelder et erstatningskrav eller anker en afgørelse.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Tekniske spørgsmål til selvbetjening

Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 1881 eller 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til:

 • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet.
 • hvor du finder information på borger.dk.
Faglige spørgsmål

Har du faglige spørgsmål og ikke kan finde svar her på borger.dk, kan du kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen.

Styrelsens telefoner er åbne hverdage kl. 10-14.

Patientvejlederen i din region kan også hjælpe dig, fx med at skrive din klage.

Læs om patientvejledere og find kontaktoplysninger:

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00

Struer Kommunes hjemmepleje

96 84 83 69