Struer KommuneStruer Lydens by
Valgplakater

Regler for valgplakater

Folketinget vedtog 7. april 2011 nye regler for ophængning af valgplakater på offentlige veje.

Iflg. reglerne kræves der ikke længere en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde reglerne for ophængningen

Reglerne er ens for såvel statsveje som kommuneveje.

Hvad er en valgplakat?
Ved valgplakater forstås valg-agitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2 (§ 103 a).

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Hvornår må valgplakater ophænges?
Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. (§ 103 a stk. 2)

Hvor må valgplakater hænge ved offentlige veje?
Valgplakater må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?
Valgplakater på ikke hænge:

 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Fjernelse af valgplakater
Valgplakater skal fjernes senest 8 dage efter valgdagen - herefter udstedes påbud.

 • Valgplakater som er ophængt i strid med reglerne skal nedtages inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.
 • Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. Vejbestyrelsen kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne (§ 103 a, stk. 3-5), og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.
  Et påbud kan udstedes skriftligt eller telefonisk. Henvendelsen skal noteres.
 • Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet.
  Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat.
 • Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.
 • Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.
 • Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 

Naturbeskyttelsesloven
§ 21 stk. 4. forbuddet omfatter ikke plakater der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, kommunevalg og andre valg til offentlige råd.

Yderligere oplysninger om valgplakater:
Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Hanna Mikkelsen, 96 84 84 32, ham@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk