Struer KommuneStruer Lydens by
Bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald er bl.a. omfattet af regulativ for erhvervsaffald, affaldsregulativ for jord, affaldsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald

Opmærksomheden henledes på nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2013 og som fremgår af affaldsbekendtgørelsens kapitel 13.

PCB i bygninger

Bygherrer (private og professionelle) skal ved renovering og nedrivning af bygninger/anlæg (>10 m2 bygning eller >1 ton affald) stammende fra/renoveret i perioden 1950-1977 gennemføre en screening af bygningen for at vurdere, om der har været anvendt PCB-holdigt materiale. Det samme gælder ved udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Screeningsskemaet på affaldsbekendtgørelsens bilag 11skal anvendes. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i skemaet skal bygherren foretage en kortlægning af de dele af en bygning eller anlæg, som kan indeholde PCB.

Anmeldelse for byggearbejde omfattet af screeningsforpligtigelse  – Der skal indgives anmeldelse til kommunalbestyrelsen for ovennævnte aktiviteter inden byggearbejdet udføres. Anmeldelse skal ske samtidig med en ansøgning/anmeldelse efter byggelovgivningen eller senest 2 uger før byggearbejdet igangsættes. Anmeldelsens indhold fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 81.

Såfremt screening viser, at dele af bygningen eller et anlæg kan indeholde PCB skal der gennemføres en kortlægning og indgives anmeldelse til kommunalbestyrelsen inde byggearbejdet udføres jf. affaldsbekendtgørelsens § 82.

Anmeldelse for byggearbejder, der er omfattet af forpligtigelse til screening og kortlægning for PCB kan ske elektronisk på nomi4s' hjemmeside her.

Papirskema for screening for PCB kan desuden ske her og papirskema til kortlægning for PCB kan ske her.

Andre informationer om PCB: PCB-Guide

Byggeprojekter generelt

Ved byggearbejder, som ikke er omfattet af ovennævnte omkring PCB i bygninger og som vedrører renoveringer/nedrivninger for mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg eller hvis arbejdet medfører mere end 1 ton affald skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsens indhold fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 83.

Anmeldelse af byggearbejder, hvor årstallet for bygningen eller anlæg og evt. renoveringer er før 1950 eller efter 1977 kan ske elektronisk på nomi4s' hjemmeside under bygningsaffald.

Papirskema til anmeldelse af byggearbejde kan desuden ske her.

Anvendes der et mobilt nedknusningsanlæg skal aktiviteten anmeldes til Plan og miljø i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00