Struer KommuneStruer Lydens by
Plejevederlag

Pasning af døende i eget hjem

Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag).

Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.

Betingelser for tildeling af plejevederlag

  • at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs
  • at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold
  • at den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet 

Plejevederlag udgør 1,5 gange dagpengebeløb.
Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt.

Retten til plejevederlag i forbindelse med plejeorlov, ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Pjece

Ansøgning

Lovgivning

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Myndighed
Voldgade 14 C
7600 Struer
T: 9684 8316

Telefontid hverdage:
kl. 08.00 - 09.00 og
kl. 12.00 - 13.00

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Birgitte Borg
Tlf. 9684 8317

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk