Struer KommuneStruer Lydens by

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Debatoplæg - Vindmøller ved Hedevej
Teknisk Sekretariat

Debatoplæg - Vindmøller ved Hedevej

Struer Kommune udsender hermed debatoplæg om vindmøller ved Hedevej. Som en del af debatperioden afholdes der tirsdag den 2. april 2019 fra kl. 19.00 til 21.30 informationsmøde i Langhøj Hallen, Asp.
Der kan indsendes bemærkninger til debatoplægget frem til den 8. maj 2019.

Høring af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn
Teknisk sekretariat

Høring af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn

Struer Byråd har den 26. februar 2019 vedtaget at sende Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplansforslag nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn, i offentlig høring.


Lokalplanen åbner mulighed for, at sikre mulighed for udvidelse af aktiviteterne på havnearealerne samt en fysisk udvidelse af Jegindø Havn. Lokalplanen skal skabe grundlaget for havnens fortsatte drift og udvikling samt styrke øsamfundet indenfor erhverv, turisme og lokal interesse. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Indenfor delområde IV kan havnebassinet udvides jf. lokalplanens § 8.5 og anvendes til rekreative formål som ophold og opbevaring i forbindelse med havnerelaterede aktiviteter.


Planforslaget er i høring fra den 1. marts 2019 til den 29. april 2019. 


I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af lokalplanforslaget. 
 

På baggrund af denne screening har byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget. 
 

Læs mere: 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse for Thyholm Maskinstation
Teknisk sekretariat

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse for Thyholm Maskinstation

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse for Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm
 

Ansøgning om miljøgodkendelse
Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen har den 19. marts 2019 søgt om miljøgodkendelse til udvidelse/ændring af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg med nedknusningsfaciliteter for ikke farligt affald. Anlægget vil blive beliggende Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm.


Ret til udtalelse
Du har ret til at se ansøgningsmaterialet, som du kan få tilsendt via din e-boks. Send en mail med dit navn og adresse til teknisk@struer.dk. Du har mulighed for at kommentere på ansøgningen med frist senest mandag den 22. april 2019 kl. 08.00 via mailadressen teknisk@struer.dk.

Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse, når dette er udarbejdet, skal du kontakte os senest 22. april 2019.
Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommentarer til udkastet er inden 2 uger, fra du har modtaget udkastet.

Din indsendte udtalelse vil ikke blive vist offentligt på denne side. Når du har sendt din udtalelse, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Der gøres opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal derfor oplyses, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i kommunens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.struer.dk.
Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.


Offentliggørelse
Struer Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.struer.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer eller teknisk@struer.dk, eller på tlf. 9684 8484. 

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j. nr. 09.02.00-P19-2-19 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet og om at få tilsendt udkastet
til afgørelse, når udkastet foreligger, skal være modtaget senest
den 22 .april 2019 kl. 08.00.


Link til pdf-udgave af offentliggørelsen

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00